DEZE SITE IS ALLEEN GERESERVEERD VOOR PROFESSIONALS

I- Algemeen

Door zijn bestelling accepteert de koper uitdrukkelijk de volgende algemene verkoopvoorwaarden.

II- Betaling

Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar voordat de goederen worden verzonden. Elke vertraging in de betaling zal resulteren in het feit dat de koper geen aanmaning behoeft en op geen enkele manier de kosten van gerechtigheid en tenuitvoerlegging verlaagt: de maandelijkse betaling van rente op basis van 1,5% van de verschuldigd bedrag een vast bedrag gelijk aan 15% van het resterende bedrag met een minimale inning van € 65.

III- Risico's verbonden aan transport

Elke verzending, zelfs franco, gebeurt op risico van de koper.

IV- Klachten

Elke klacht moet ons per aangetekende brief bereiken binnen acht dagen na de schriftelijke kennisgeving van ontvangst van de goederen.

V- Levertijden

Levertijden worden alleen ter informatie gegeven. Geen enkele bestelling kan worden geweigerd wegens te late levering. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Alle gevallen van overmacht en in het algemeen alle feiten buiten onze controle, die de uitvoering van onze verplichtingen belemmeren, stellen ons vrij van elke verplichting zonder enige actie. Geen goederen kunnen worden geretourneerd zonder onze schriftelijke toestemming.

VI- Annulering van bestelling

In geval van annulering van een bestelling moet de koper ons binnen vijf dagen na de bestelling per aangetekende brief op de hoogte stellen van de herroeping. In dat geval worden de kosten in rekening gebracht en gemaakt. Elk aanbod, dat niet per post wordt aanvaard, moet vrijblijvend worden begrepen. De levering van de door de klant ondertekende drukproef ontheft ons van elke verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen die na het afdrukken zijn opgemerkt.

VII- Eigendomsoverdracht van de goederen

Centurybox behoudt de eigendom van de goederen die aan de klant worden geleverd totdat deze de totale prijs van deze goederen heeft betaald.

VIII- Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

IX- Intellectueel eigendom

De grafische projecten en creaties, logo's, lay-out, afbeeldingen en verpakkingsmodellen, ontwikkeld, aangeboden of aangepast door Centurybox, zijn eigendom van Centurybox en mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.